Gratis Boretti Grill set t.w.v. €69.95 bij aankoop van een buitenkeuken!

  • Hoogwaardige afwerking en dito kwaliteit
  • Vakwerk door ervaren meubelmakers
  • Dubbel geschuurd zonder meerprijs
  • Snelle levering
+31614915552 Luikersteenweg 640, 3920 Lommel, België

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Bestellen

Artikel 4 - Prijzen en kosten

Artikel 5 - Levering

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Betaling

Artikel 8 - Reclamatie

Artikel 9 - Garantie

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11 - Privacy

Artikel 12 - Overmacht

Artikel 13 - Aansprakelijkheidsuitsluiting

Artikel 14 - toepasselijk recht en geschillen

Artikel 15 - Copyright

Artikel 16 - Bedrijfsinformatie

 

Algemene Voorwaarden SteigermeubelsXL B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65346742


Artikel 1. Toepasselijkheid en definities
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte die tot stand is gekomen via de online winkel en/of de winkel gelegen aan de Luikersteenweg 640 te Lommel, hierna te noemen de winkel, tussen SteigerMeubelsXL B.V., hierna toe noemen: ‘verkoper’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘Koper’.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. SteigerMeubelsXL B.V. en de Koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zowel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voor doet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeelt naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2.  Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: SteigermeubelsXL B.V.

Handelend onder de naam/namen:

- SteigermeubelsXL B.V.


Vestigingsadres:

Guldenhof 10, 5551 DK Valkenswaard

Bezoekadres:

Luikersteenweg 640, 3920 Lommel (België)


Telefoonnummer: 06-42208072

 

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m zondag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur


E-mailadres: info@steigermeubelsxl.nl

 

KvK-nummer: 65346742

Btw-nummer: NL856074706B01

Artikel 3. Bestellen
Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeld wordt. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door verkoper.
Een bestelling van meubels of andere producten is niet geldig indien uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig vastgesteld kan worden.


Artikel 4. Prijzen en kosten
Alle prijzen van verkoper, zowel in de online winkel, als in de winkel, zijn inclusief 21% btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze prijzen zijn exclusief bezorg-, verzend-, plaatsing en evt. administratiekosten.
Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval 

Artikel 5. Levering
Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het leveren van de bestelde artikelen.
Verkoper levert de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats binnen 15 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden nemen wij altijd contact met u op.

In het geval dat een aanbetaling is overeengekomen gaat de overeengekomen levertermijn in zodra de aanbetaling is ontvangen.
Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Levering geschiedt tot aan de voordeur bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In het geval dat anders is overeengekomen blijft het voor risico van de koper of de goederen naar binnen kunnen. Mochten ze niet naar binnen kunnen dan is de koper verplicht de goederen af te nemen en te betalen.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht
Voor artikelen die op maat worden gemaakt geldt dat de wet verkoop op afstand niet geldt.


Artikel 7. Betaling
Verkoper heeft de volgende betalingsmogelijkheden:
-Bestellingen via de online-winkel: deze kunnen via I-Deal, Bankcontact, KBC/CBC-Betaalknop, Sofort Banking of Belfius Direct Net direct online worden betaald via uw eigen bank.

-Overige bestellingen/aankopen: -Contant bij levering

                                               -Betaling via pinautomaat of contant bij afhalen

                                               -Door overmaking op onze rekening voor levering

Download onze Algemene Voorwaarden 

Download herroepingsformulier

 

Artikel 8. Reclamatie
Mocht u niet tevreden zijn over de producten van verkoper, neem dan per e-mail contact op met verkoper. Mocht u een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel u daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact op met verkoper op. Verkoper heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.


Artikel 9. Garantie

Voor meubels gemaakt van gebruikte steigerplanken geldt het volgende:

Wij gebruiken gebruikte steigerplanken. Deze planken hebben al een heel leven achter de rug. Vochtgradaties zorgen ervoor dat het hout werkt, krimpt en uitzet. Hierdoor kunnen kieren en scheuren ontstaan, dit is een onderdeel van het natuurlijk proces en geeft het hout juist zijn robuuste en doorleefde uiterlijk. Kieren en scheuren in het hout zijn hierom dan ook geen reden tot claimen.

Voor overige producten geldt het volgende:
De door verkoper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland en België zijn bestemd.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper en/of door derden.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Verkoper blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte meubels of andere producten zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.


Artikel 11. Privacy
Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan verkoper zo nodig uw persoonsgegevens te gebruiken.
Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy beleid:
Verkoper respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Artikel 12. Overmacht
Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.


Artikel 13. Aansprakelijkheidsuitsluiting
De inhoud van de website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van de verkoper, zowel op internet, als in de winkel,  is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.


Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15. Copyright
Niets uit de website van de verkoper mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de verkoper.


Artikel 16. Bedrijfsinformatie
De verkoper is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 65346742